1., Preambulum
Jelen „Általános Szállítási és Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) a Szállító és a Vevő közötti, Áruk szállítására vonatkozó – az ÁSZF-re hivatkozó – egyedi Szerződések (a továbbiakban: Szerződés) szerves és elválaszthatatlan részét képezi.
Amennyiben az Áruk értékesítésére vonatkozó aláírt egyedi Szerződés a jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy a felek közötti jogviszonyra a jelen ÁSZF előírásait kell alkalmazni.
Amennyiben a Vevővel kötött Szerződésben foglaltak az ÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, úgy a Szerződésben foglaltak az irányadóak.
Az ÁSZF szabályozza – nem kizárólagosan – a Vevő és a Szállító között létrejött Szerződés(ek) létrejöttét, teljesítését, valamint minden egyéb, a Szerződésekhez kapcsolódó jogviszonyt, beleértve a kártérítést, a felelősséget, a biztosítást vagy biztosítékokat.
A Szállítóval szemben más szerződési feltételek vagy a Vevő ÁSZF-je, a Vevő Szerződésben nem rögzített kikötései nem hatályosak, csak a Szállító kifejezett írásbeli hozzájárulásával.
A jelen ÁSZF-ben rögzített valamennyi szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták, jelen ÁSZF-ben foglalt, és a jogszabályoktól, szokásoktól, szerződéses gyakorlattól, a felek között korábban alkalmazott feltételtől eltérő szerződési feltételről a Vevőt a Szállító külön tájékoztatta, mely külön tájékoztatást követően a Vevő azt kifejezetten elfogadta, és mely tényt a Vevő az aláírásával is kifejezetten megerősíti és elismeri.

Ha a jelen ÁSZF-re utalással közölt ajánlatot a másik fél csak a saját általános szerződési feltételeivel fogadja el, a Szerződés nem jön létre.

A jelen ÁSZF alkalmazásra kerül írásbeli Szerződés, vagy aláírt Szerződés hiányában is, ha a Felek más módon állapodtak meg a szállításokról, illetve ha a Szállító megkezdte a szállításokat, valamint megrendelés és annak visszaigazolása esetén.
A jelen ÁSZF a Szállító által egyoldalúan módosítható, a Vevők megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőzően írásban történő tájékoztatása mellett.
Amennyiben a Vevő 15 napon belül nem jelez írásban a Szállító felé kifogást a módosítással kapcsolatban, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta és az a szerződés részévé válik.
A Vevő esetleges általános szerződési feltételei nem kerülnek alkalmazásra, a Szerződésre nem irányadóak.
A Szállító részéről konkrét szállítási kötelezettség, illetve Szerződés az egyes Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció vevői írásbeli elfogadásával keletkezik. A megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalás Vevői írásbeli elfogadásával a vevő jelen ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

1.1. A jelen Általános Szállítási és Szerződési Feltételek szabályozzák az Orha Művek Zrt mint Szállító. és a Vevő között a Szállító által előállított vagy forgalmazott áruk adásvételének céljából létrejött szerződéses jogviszonyt. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a a cégcsoportjához tartozó (Orha Építő Kft., Orha Atomotive Kft., Orha Construct Kft.) bármely társaságra átruházza, vagy azokon keresztül gyakorolja. Ezekben az esetekben a jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak.
1.2. A Szerződés jelen dokumentum, valamint a Szállító által készített Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció Vevő általi írásbeli elfogadásával és a Szállítónak történő megküldésével jön létre. Az ÁSZF Vevő által aláírt példánya a Szerződés elválaszthatatlan és szerves részét képezi.
1.3. A Szerződés létrejöttét követően egyéb Szállító egyéb szerződés (például szállítói keretszerződés stb.) kötésére nem kötelezhető, az a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének nem feltétele. A Megrendelés Visszaigazolás aláírását követően Szállító egyéb megállapodás megkötésére nem kötelezhető
1.4. Jelen ÁSZF 2022. Szeptember 30-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.
1.5. Jelen ÁSZF alkalmazása kizárja más (a Vevő által készített) ÁSZF alkalmazását.
1.5. A Felek közötti mindennemű kommunikáció Írásos formában történik, a szóban, vagy ráutaló magatartással tett nyilatkozatok, értesítések hatálytalanok. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden lényeges körülményről és változásról írásban értesítik egymást.
A Felek a Szerződés teljesítése körében telefonon tett érdemi nyilatkozatot a hívás időpontjának, továbbá a hívó illetve hívott személy megjelölésével, írásban (e-mail útján) is meg kell ismételniük. A Szerződés módosítását, kiegészítését eredményező, valamint a szerződés hatályát érintő jognyilatkozat (elállás, felmondás, megszüntetés vagy felbontás), a teljesítésre felhívó, fizetésre felszólító, igényt érvényesítő, jogi lépéseket kilátásba helyező, vagy bármely más jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes, azzal, hogy az értesítéseket, jognyilatkozatokat legalább a szerződő felek Szerződésben vagy cégjegyzékben rögzített elektronikus kézbesítési címére feladott elektronikus levélben kell a másik féllel közölni.
1.6. Kapcsolódó dokumentumok, jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékleti: Árajánlat, Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalás, Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció, Orha Művek Zrt. Kezelési és Felhasználási Útmutató.

2., Szerződéskötési és teljesítési folyamat
2.1.1. Ajánlatadás / Szállítói javaslat A Szállító a Vevő írásos vagy szóbeli megkeresésére és tájékoztatása alapján írásos, vagy szóbeli Szállítói javaslatot tesz, majd Ajánlatot ad az általa gyártott vagy forgalmazott Áruk szállítására. Az Ajánlat a Vevő által közöltek alapján a Szerződés tárgyát képező Áruk főbb tulajdonságait, hozzávetőleges mennyiségét és minőségét, Szállítási vagy Átvételi helyét, egységárát és összárát tartalmazza, a szállításhoz szükséges idő becslésével. A Szállító által adott Ajánlat csak tájékoztató jellegű, annak vevői elfogadásával nem jön létre Szerződés a Felek között, csak a Szállító ezzel ellentétes kifejezett rendelkezése alapján.

2.2.1. Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalás Az Ajánlat írásbeli vevői elfogadása esetén Szállító a megrendelés tartalmát a tőle elvárható gondossággal összeállítja, a szállítás feltételeit tartalmazó Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalás formájában összefoglalja és visszaigazolásra, aláírásra megküldi a Vevőnek. Ezzel a Szállítónak nem keletkezik szállítási kötelezettsége, azonban a Vevő jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, különösen annak a Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalás visszavonására, elállásra, illetve annak jogkövetkezményeire vonatkozóan.
2.2.2. Vevő vagy kötelezettségvállalásra jogosult munkavállalója, meghatalmazottja a Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalást aláírva/cégszerűen aláírva annak érvényességi idején belül visszaküldi a Szállítónak, vagy az elállási szándékát írásban jelzi. Amennyiben Vevő a Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalást 48 órán belül írásban nem fogadja el, abban az esetben a Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalás és ezzel a Vevő megrendelése hatályát veszti, az a Szállítót nem köti.
2.2.3. Szállító a Vevő vagy képviseletre jogosult munkavállalója, meghatalmazottja által aláírt és Szállítónak visszaküldött Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalást visszavonhatatlan nyilatkozatnak tekinti, melyet követően a Vevő bármely okból történő elállása esetén a Vevő a Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalásban visszaigazolt Áru nettó ellenértékének 75%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Szállítónak, mely az elállási nyilatkozat közlése napján esedékes.
Szállító a Vevő hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából eredő károkért nem vállal felelősséget.
Szállító a Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalást az alapanyagok beszerzésére és gyártási kapacitás rendelkezésre állítására használja.
A Megrendelés-Visszaigazolás – Anyagfoglalás tartalmazza a szállítás legkésőbbi határidejét, mely határidő lejártáig, amennyiben bármely okból nem kerül aláírásra és visszaküldésre Megrendelés Visszaigazolás – konszignáció, abban az esetben az a Vevő részéről visszavontnak tekintendő, és a Szállítót a jelen pontban megjelölt meghiúsulási kötbér illeti meg.
2.3. Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció A specifikációk (gyártási elem hosszok és kiszerelések) véglegesítését követően a Megrendelés Visszaigazolás ismét kiküldésre kerül a Vevőnek elfogadás és aláírásra, Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció néven.
2.3.1. A Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció érvényességi időn belüli aláírásával az Ajánlat, illetve a Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalás érvényüket vesztik. A Megrendelés Visszaigazolás – Konszignációban megjelölt Áru a Szerződés tárgya, az kerül leszállításra és számlázásra. A Felek közötti elszámolás és teljesítés alapja kizárólag a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció.
A Felek között a Szerződés a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció Vevő elfogadásával, aláírásával és Szállítónak történő visszaküldésével jön létre. Ebben a körben a Felek rögzítik hogy, a Vevő által aláírt és a Szállítónak e-mailben visszaküldött Megrendelés Visszaigazolás – Konszignációt tekintik, mint Szerződést irányadónak és kötelező erejűnek.
Vevő tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció kondíciói, azaz a rakodás dátuma, szállítási cím, csomagolás módja és áru mennyisége, ára nem változtathatók, a megrendelés jogkövetkezmények nélkül nem lemondható.
Amennyiben a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignációt az érvényességi idején belül a Vevő aláírtan nem küldi vissza a Szállítónak, abban az esetben a Szerződés nem jön létre, a Megrendelés-Visszaigazolás – Konszignáció érvényét veszti.
Amennyiben ezen határidőig a Vevő által aláírt Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció a Szállítóhoz nem kerül visszaküldésre, a Szerződés nem jön létre, és ha a Felek a szerződéskötési szándékukat fenntartják, a Szerződés feltételeit (vállalkozói díj, teljesítési határidő stb.) újra tárgyalják.
Ha a Szállító által kiállított előlegbekérő szerinti előleg a Vevő részéről nem kerül átutalásra, abban az esetben a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció, illetve Szerződés hatályát veszti. A szerződéskötési szándék fenntartása esetén a feltételeket a Felek újra tárgyalják. Amennyiben a Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalásban meghatározott legkésőbbi szállítási határidőn belül Szerződés nem jön létre, abban az esetben ez a Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalás visszavonásának tekintendő, mely megalapozza a Szállító 2.2.3. pont szerinti, a Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalásban visszaigazolt Áru nettó ellenértékének 75%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér-igényét.

Amennyiben a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció tartalmán a Vevő módosításokat kér, azokat a Szállító ellenőrzi, és amennyiben a változtatásoknak nincsenek ésszerű korlátai, akadályai, új Megrendelés Visszaigazolás – Konszignációt küld ki.
Az első Megrendelés Visszaigazolás – Konszignációban rögzített adatoknak a gyártási tervek elkészültét vagy a külső beszállító részére történő megrendelés leadását követő bármilyen megváltoztatása (így különösen a tervtől való későbbi eltérési vagy újratervezési igény) pótmunka-igénynek minősül, melyért Vállalkozó külön díjazásra jogosult, és amelynek megvalósításához szükséges többlet időtartammal a teljesítési határidő a Vevő érdekkörében meghosszabbodik.
Vevő szavatolja, hogy az általa megadott adatok helytállóak, továbbá, hogy a Szállító által a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignációban megjelölt Áru minőségi jellemzői megfelelőek ahhoz, hogy a Szerződés szerinti Áru beépítésre, felhasználásra és üzemelésre kerülhessen. Vevő tudomásul veszi, hogy Szállító a Vevő által megadott adatok helyességét és a szerkezet megfelelőségét – a gyártói megfelelőségen túlmenően – nem ellenőrzi.
2.3.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a mennyiségek jelentős eltérése az áruk egységárát, szállítási határidejét módosíthatja. Jelentős eltérés e tekintetben az ajánlatban, vagy az első kiadott Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalásban foglalt mennyiséghez viszonyított, 5%-ot meghaladó mértékű eltérés. A specifikációk alapján ezen felül további felárak merülhetnek fel, így különösen, de nem kizárólagosan rövid elem vágásáért, vagy kis mennyiségért, a szokásostól eltérő csomagolási, kiszerelési egységekért felszámított felár. A felmerülő többletköltségeket a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció tartalmazza.
2.3.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásokon szereplő súly vagy tömeg adatok tájékoztató adatok. A termékek tényleges súlya, tömege a tervezetthez képest eltérő lehet a szabványokban meghatározott toleranciákon belül. A szerkezeti termékek gyártmányterv szerinti és tényleges tömege közötti eltérések nem járnak az árak módosításával. Kiszámlázásra a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáción szereplő, gyártmányterven szereplő mennyiségekből és névleges adatokból számított szerkezeti tömeg kerül.
2.3.4. Legkésőbb a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció aláírásakor Megrendelő írásban nyilatkozik az Áruk pontos szállítási címéről, átvételére jogosult személyekről (továbbiakban Átvevő), név és telefonszám megadásával. A szállítási cím és az átvételre jogosult személy írásbeli megnevezése nélkül a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció nem tekinthető elfogadottnak, ezért annak aláírása esetén sem jön létre a Szerződés. Az Átvételre jogosult személyt Vevő a szállítást megelőző hét első munkanapjáig bármiféle hátrányos következmény nélkül megváltoztathatja.
A Vevő kötelezi magát arra, hogy a Árut a Szállítótól vagy a fuvarozótól az általa megadott szállítási címen az általa megjelölt Átvevő átveszi.
Amennyiben a Vevő az átvételre, vagy elszállításra vonatkozó kötelezettségének a megadott időpontban nem tesz eleget, illetve az általa megadott szállítási címen az átvétel bármely okból korlátozott, akadályozott, ebben az esetben a Szállító az Árut a Vevő egyidejű értesítése mellett – legfeljebb 14 napra a Vevő költségére felelős őrzésbe veszi. A tárolás illetve a visszaszállítás, lerakodás költségét az értesítés tartalmazza. Amennyiben a meghiúsult szállítást követő 14-ik napon az ismételt szállításról nem született felek között megegyezés, Vevő a leszállított Áru nettó ellenértékének 75%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Szállítónak, mely a meghiúsult kiszállítást követő 15-ik napon esedékes.
Ezt az esetet a Felek a Szerződés Vevő miatt és a Vevő oldalán bekövetkezett lehetetlenülésnek tekintik, mely a Szerződés megszűnését eredményezi azzal, hogy a Szállító a meghiúsulási kötbér mellett a felmerül kárait is jogosult követelni a Vevőtől, valamint az Árut jogosult továbbértékesíteni harmadik személyeknek.
Az Átvevő, mint Vevő, vagy a Vevő képviselője és/vagy meghatalmazottja jogosult az termék Áru ellenőrzésére, átvételére, a teljesítés igazolására.
Az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzését a Vevő az átvételkor haladéktalanul elvégzi.
Szállító számára joggal Vélelmezhető, hogy bármely olyan személy, aki a megadott szállítási címen Vevő bélyegzőjével rendelkezik, és magát az áru átvételére jogosultnak vallja, a Vevő képviseletében jár el, és valóban jogosult az átvételre, a teljesítés igazolására.
Szállító minden olyan káreseménnyel kapcsolatos a felelősségét kizárja, ami az Áru felhasználásával összefüggésben áll be, és a leszállított Áru hibája a Vevő és/vagy az Átvevő részéről felismerhető volt, de Vevő az Árut ennek ellenére felhasználta.
2.3.5. A Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció Vevő által kezdeményezett módosítása esetén Szállító jogosult az egységárak és szállítási határidők módosítására.
A Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció aláírását követően Szállító előztes egyztetést követően előteljesítésre, illetve részteljesítésre jogosult, de Vevő nem kötelezhető a határidő előtti átvételére.
2.4. Teljesítés / Szállítás és átvétel vagy Fuvarparitás Az áruk átvétele történhet a Szállító telephelyén, (EXW) vagy a Vevő által meghatározott helyszínen (DAP). Vevő vagy Átvevő ellenőrzi az Áruk sértetlenségét, mennyiségét, majd a Szállítólevél aláírásával elismeri a teljesítést. A teljesítés napja a termék EXW teljesítés esetén a felrakodás napja. A teljesítés napja DAP teljesítés esetén a termékek átvételének napja.
2.4.1. Az Áruk átvétele és a teljesítés igazolása Áruk átvizsgálása után az Árukhoz csatolt Szállítólevél aláírásával és amennyiben rendelkezésre áll, a Vevő bélyegzőnyomatával történik.
2.4.2. Az aláírt Szállítólevél a teljesítés tényének elismerését jelenti, egyéb dokumentum (például Teljesítés igazolás) beszerzése a Vevőtől nem szükséges.
2.4.3. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a termékek exportálása esetén minden, a célországban (az Áruk rendeltetési helyén) és Magyarországon az Áruk exportjára és importjára és forgalomba helyezésére vonatkozó szabályokat betartja, azok terheit viseli, beleértve az ezzel kapcsolatos ügyintézéseket is, függetlenül attól, hogy a szállítást Vevő vagy Szállító szervezi.
2.5. Egyéb teljesítésre vonatkozó megállapodások
2.5.1. Amennyiben a Szállító vevői késedelem, mulasztás miatt az Árut nem tudja kiszállítani, az Áru tárolásáért a Vevőtől tárolási díj megfizetését igényelheti. A tárolási díj mértéke a tárolt áruk ellenértékének 0,25%-a naponta, de minimum 12 EUR/nap. A díj számlázása hetenként történik, a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 3 munkanap. A tárolási költségek megfizetéséig a Szállító a szállítást nem köteles megkezdeni. Amennyiben a tárolási idő a 14 napot eléri, abban az esetben a Szállító a Szerződéstől elállhat, vagy — ha a teljesítést már megkezdte — a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A szállítói elállás esetén a Vevő a teljes nettó vállalkozói díj 75%-ának megfelelő, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
2.5.2. Ha a Szerződés megkötését követően a Vevő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás indul, illetőleg ha a Vevő fizetőképességére vonatkozó egyéb kedvezőtlen információ jut a Szállító tudomására, a Szállító a még hátralévő vállalkozói díj megfizetésének biztosítására megfelelő biztosíték nyújtását (bankgaranciát, a vállalkozói díj letétbe helyezését stb.) igényelheti. Ennek teljesítéséig a 2.5.1. pontja szerint jogosult eljárni. Ha a Vevő a felhívásnak határidőre nem tesz eleget, a Szállító a 2.5.1. pont szerinti jogkövetkezmények alkalmazására jogosult.
2.5.3. A Vevő a Szerződéstől annak megkötését, létrejöttét követően csak írásban, előzetesen közölt nyomós okkal állhat el, illetve azt csak nyomós ok fennállása esetén mondhatja fel. Amennyiben a vevői elállás a Szállító teljesítésének megkezdése előtt történik, a teljes nettó ellenérték 75%-ànak megfelelő, a teljesítés megkezdését követő felmondás esetén pedig a felmondásig a teljes ellenértékből meg nem fizetett ellenérték összegével azonos bánatpénzt, kártalanítást köteles a Szállító részére megfizetni.
2.5.4. Az átadott, leszállított Áruval kapcsolatos semmilyen reklamáció nem jogosítja fel Vevőt a vételár megfizetésének megtagadáséra. Vevő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. A dokumentáció és az esetleges kulcsok a végszámla kiegyenlítését követően kerülnek átadásra.
A Szállító az Áru leszállításkor jogosult a végszámla benyújtására akkor is, ha a Vevő bármilyen kifogást közöl, illetve az Áru átvételére a Vevő érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor.
2.5.5. Vevő teljes felelősséget vállal a Szállító által a szállítási címre leszállított illetve felrakodott Áruban vagy annak alkatrészeiben keletkezett kárért, továbbá az Áru vagy annak alkatrészeinek esetleges eltűnéséért. A Vevő köteles a kárt a Szállító által kibocsátott számla alapján megtéríteni.
Vevő tudomásul veszi, hogy a véghatáridő ezen esetekben, a Szállító tájékoztatása szerinti idővel meghosszabbodik.
2.5.6. A végszámla kifizetéséig a leszállított Áru illetve egyéb anyagok a Szállító tulajdonát képezik. Amennyiben a Vevő az Árut a végszámla kiegyenlítését megelőzően szabálytalanul beépíti, összeszereli, üzembe helyezi, a Szállító a végszámla kiegyenlítéséig jogosult az Áru beépítését, összeszerelését megtiltani, felfüggeszteni, ebben az esetben az Árura vonatkozó szavatossági kötelezettség hatályát veszti.
2.5.7. A szerződéskötéskor előre nem látható, vagy fel nem ismerhető körülmények vagy az Áru paramétereinek (méretek, statikai tulajdonságok stb.) változása esetén a szállítási határidő a változások kezeléséhez, megvalósításához szükséges időtartammal meghosszabbodik.
A gyárleállások közötti időszak nem számít bele a teljesítési határidőkbe! A Szerződés alkalmazásában munkahétnek azok a naptári hetek minősülnek, melyek a fenti időszakot részben sem tartalmazzák.

2.5.8. Az Áru gyártása a Vevő által szolgáltatott tervdokumentáció alapján történik.

3., Kommunikáció a felek között, képviselet
3.1. Az ÁSZF és a Megrendelés Visszaigazolások aláírását kötelezettségvállalásra, a cég képviseletére jogosult személy végezheti A Vevő és a Szállító bejegyzett emailcímeiről érkezett elektronikus leveleket, nyilatkozatokat, értesítéseket a Felek képviselőjétől érkezettnek kell tekinteni.
3.2. A Felek közötti kommunikáció kizárólag írásban, magyar vagy angol és magyar nyelven történik.
Vita esetén a Felek a magyar nyelven írt változatot tekintik irányadónak és kötelezőnek.
3.3. Amennyiben Vevő számára Szállító készít gyártmánytervet, lemezkiosztást, vagy egyéb kapcsolódó szellemi terméket állít elő, melynek során Vevő jóváhagyása, felülvizsgálat szükséges, Vevő vállalja, hogy a számára megküldött dokumentumokat 3 munkanapon belül ellenőrzi, jóváhagyja vagy javítási javaslatot tesz. Ellenkező esetben Ennek elmulasztása esetén az Szállító által jóváhagyásra megküldött adott dokumentumot elfogadottnak ismeri el, és az abban foglaltakért felelősséget vállal.
3.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítésével összefüggő információkról (beleértve ebbe a szerződések alapján való megrendelések kibocsátását és elfogadását is) elektronikus levelezőrendszeren keresztül értesítik egymást.

– A szerződés melléklete szerinti kapcsolattartók által elektronikus formában, e-mailen küldött értesítés visszaigazolás hiányában a küldéstől számított egy munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

– Az elektronikus formában, e-mail-ben küldött, a szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Vevőhöz, illetve az Szállítóhoz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.

– A Szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor.

– Abban az esetben, ha a küldő fél e-mailjével kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el.

– Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó e-mail levelezési rendszert a szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

– Felek megállapodnak, hogy az elektronikus úton küldött levél (e-mail) csak abban az esetben minősül hivatalos kapcsolattartási formának, ahol és amennyiben ezt jelen szerződés kifejezetten megengedi. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés elektronikus úton küldött levél útján nem módosítható és nem szüntethető meg.

4., Ár
4.1. Vevő a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az abban szereplő árat az abban meghatározott fizetési feltételek szerint megfizeti Szállító számára.
4.2. Az árat Szállító a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatszolgálatatás alapján kalkulálta, a saját gyártási és beszerzési lehetőségeinek figyelembevételével.
4.3. Az ajánlati ár az Ajánlatban tételesen felsorolt termékek és szolgáltatások ellenértéke.
4.4. A szerződéses ár a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignációban felsorolt, a Szerződés tárgyát képező Áruk EUR-ban meghatározott nettó ellenértéke.
4.5. A 4.4 pont tekintetében Nem tartozik az Áruk közé, s így nem tárgya az adásvételnek Szerződésnek semmilyen olyan dokumentum, szellemi termék, amely a termékek előállításához a Szállító számára szükséges, de Vevő számára történő átadását jogszabály nem rögzíti. Így különösképpen, de nem kizárólag a gyártmánytervek, modellek, részletrajzok (melyek nem tartoznak a kiviteli tervek körébe) alapanyag tanúsítványok, kivéve a szerkezetei acélokét. Szállító ezen dokumentumok tekintetében nem mond le a szellemi tulajdonhoz fűződő jogáról, azok átadására nem köteles.

5., Fizetési feltételek
5.1. A fizetés kizárólag EUR-ban történhet, a Szállító Megrendelés Visszaigazolás – Konszignációban rögzített számlájára. Mindkét fél köteles az átutalással kapcsolatos saját költségeit fedezni, Szállító számlájának kiegyenlítése a teljes összeg, számlán szereplő pénznemben, hiánytalanul történő megfizetésének jóváírásának a napja.
5.2. Szállító az Áruk árának megfizetését a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignációban rögzítettek szerint várja el Vevőtől, az elektronikus úton továbbított számlák, vagy előlegbekérő ellenében.
5.3. Szállító minden kiszállításról a jogszabályban előírt határidőn belül külön számlát készít, melynek összege megegyezik a Szállítólevélen tételesen felsorolt Áruk ellenérétékével. A Szállítólevélből egy példányt a Vevő, vagy az általa kijelölt Átvevő az termék Áru átvételekor kézhez kap, a számla kiegyenlítésének további példány kézhezvétele nem lehet feltétele, Szállító nem köteles a számlákhoz további aláírt példány csatolására.
5.4. Halasztott fizetés esetén Szállító a kereskedelmi hitelkeret biztosítására hitelfedezeti biztosítót (CMCA) jogosult alkalmazni. A Vevő tekintetében alkalmazott kereskedelmi hitelkeret mértékét Szállító a hitelfedezeti biztosító által biztosított keret alapján (akár azt meghaladó mértékben) alakítja ki azzal, hogy a Szállító kereskedelmi hitelkeret nyújtására nem köteles. A hitelfedezeti biztosító által a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció aláírását követően hozott döntés (hitelkeret csökkentése vagy visszavonása) esetén Szállító jogosult előleget bekérni, az előleg beérkezéséig a Megrendelés Visszaigazolás – Anyagfoglalásban, illetve a Szerződésben foglalt kötelezettségek a Szállítót nem terhelik
Hitelkeret alkalmazása esetén, amennyiben a Vevőnek a Szerződésből eredő tartozása és visszaigazolt megrendeléseinek összege meghaladja a Hitelkeret összegét, az Eladónak jogában áll a Vevőt csak abban az esetben kiszolgálni, ha a Vevő a fennálló tartozását olyan mértékben törleszti, hogy a Hitelkeretből rendelkezésre álló rész a megrendelt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét fedezi.
A Szállító a Hitelkeret összegét, bármikor jogosult egyoldalúan, a Vevő egyidejű, írásbeli értesítése mellett módosítani, illetve a hitelre történő kiszolgálást (vagy szolgáltatást) felfüggeszteni vagy további feltételekhez (biztosítékokhoz) kötni, különösen, ha a Vevő pénzügyi helyzetéről, fizetőképességéről megalapozott negatív információ jut a birtokába.
Negatív információnak számít különösen, de nem kizárólagosan:
▪ ha a Vevőnek vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásának, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásának továbbá, ha a Vevő alapítója/tulajdonosa további vállalkozásának, vagy a Vevő alapítója/tulajdonosának Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vállalkozásának lejárt tartozása van a Szállítóval vagy bármely Orha Művek Zrt-hez kapcsolódó cég-csoport taggal szemben,
▪ ha a hitelbiztosító csökkenti, vagy visszavonja a Vevőre vonatkozó limitet,
▪ ha külső bevizsgáló cég vagy a Szállító belső értékelési modelljének minősítése szerint romlik a Vevő bonitása,
▪ ha a Vevő vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása, továbbá, ha a Vevő alapítója/tulajdonosa további vállalkozása, vagy a Vevő alapítója/tulajdonosa Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vállalkozása ellen eljárást (pl.: per, felszámolás, csődeljárás, végrehajtás stb.) kezdeményeztek, és erről a Szállító tudomást szerez,
▪ ha a Vevő vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása, továbbá, ha a Vevő alapítója/tulajdonosa további vállalkozása, vagy a Vevő alapítója/tulajdonosa Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vállalkozása ellen behajtási eljárás indul, és erről a Szállító tudomást szerez,
▪ ha a Vevő tulajdonosi szerkezetében olyan változás következik be, amely érdemben rontja a Vevő pénzügyi teljesítőképességét.
A Hitelkeret módosítása esetén a Szállító a módosítással egyidejűleg értesíti a Vevőt. A Hitelkeret módosításának Vevő részéről történő el nem fogadása nem jelenti automatikusan a Szerződés megszűnését, ez esetben a Felek egyeztetni kötelesek egymással. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy az egyeztetés kezdetétől számított 31. napon a Vevő szerződéstől elállhat, vagy felmondhatja azt. Ez esetben a Felek a 2.5.3 pont szerint járnak el.
5.5. Amennyiben Vevő valamely fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, Szállító jogosult a gyártás, kiszállítások felfüggesztésére, és a szállítási határidő, akár a késedelemnél nagyobb mértékű egyoldalú módosítására.
5.6. 30 Napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szállító jogosult a szerződés egyoldalú felmondására. Ez esetben Szállítót a Vevő általi felmondással azonos mértékű bánatpénz illeti meg. A bánatpénz megfizetése nem mentesíti Vevőt a fizetési késedelemből eredő egyéb költségek (például késedelmi kamatok és végrehajtás díja, jogi eljárások költségei, kapcsolódó illetékek) megfizetése alól. Szállító jogosult a követelés kezelésével harmadik felet megbízni, a CMCA partner számára a késedelem tényét jelenteni. A Vevő számára ebből eredő károkért Szállító nem vállal felelősséget.
5.7. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségét annak esedékessége napjáig bármely okból nem teljesíti, késedelembe esik, abban az esetben köteles a Szállítónak a lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a mindenkori hatályos jegybanki alapkamat 10%-kal növelt mértékű késedelmi kamatot fizetni.
A késedelembe eső Vevő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a kamatra jogosult Szállító írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni.
A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében (EUR) kell megfizetni.
5.8. Vevő a Szállító által kiállított számlával kapcsolatos kifogásait a számla lejártáig köteles írásban eljuttatni Szállítóhoz, a számla lejáratát követően az számlával kapcsolatos kifogást nem emelhet. Amennyiben a számlában megjelölt fizetési határidőn belül a Vevő írásbankifogást nem közöl a Szállító felé, abban az esetben ezt úgy kell tekinteni, hogy a számlával szembeni kifogás jogáról a Vevő kifejezetten lemondott, a tartozását nem vitatja (Ptk.6:4.§).
5.9. Amennyiben a Vevőnek bármely, az Orha Művek Zrt-hez kapcsolódó cég-csoport taggal kötött bármely szerződéséből eredő lejárt tartozása áll fenn, a Szállító jogosult a Vevő részére az Áru szállítását vagy a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, vagy további feltételekhez (biztosítékok nyújtásához) kötni. Ebben az esetben a Szállítónak jogában áll, hogy a Vevőnek csak abban az esetben szállítson Árut, illetve nyújtson szolgáltatást, amennyiben hitelt érdemlően igazolja, hogy a szállítandó Áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértékét, valamint az Orha Művek Zrt-hez kapcsolódó cég-csoport érintett tagja felé fennálló tartozásai összegét az Áru szállításának, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt az érintett fél részére teljes mértékben megfizette. A Vevő által a Szállító részére fizetett összeget a Szállító a Vevő legrégebben fennálló tartozása kiegyenlítésére számolja el. Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálya alatt a Orha Művek Zrt-hez kapcsolódó cég-csoport tagok köre változhat.
5.10. Amennyiben Vevőnek a Szállítóval szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, Szállító jogosult bármely, Vevővel szemben a Szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe Vevő lejárt tartozását beszámítani, és erről Vevőt egyidejűleg tájékoztatni.
Szállító jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először a Vevő késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt pedig a Vevő legkorábban lejárt/lejáró tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni.
Szállító írásban értesíti a Vevőt arról, hogy a Vevő által átutalt összeget a Szállító a Vevő mely tartozásainak, megrendeléseinek kiegyenlítésére használta fel.
5.11. Amennyiben Szállító és Vevő elektronikus úton továbbított számlázásban állapodik megA, az elektronikus úton tovbbított számlát és annak esetleges mellékleteit a Szállító a Vevő által megadott e-mail címre küldi meg.
Vevő e-számlafogadási e-mail címe a Szerződésben kerül rögzítésre.
5.12. Megrendelésenként, teljesítést követően történő számlázás:
A Szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítését követő 8 napon belül a Szállító jogosult számlát benyújtani, ahhoz külön teljesítés-igazolás nem szükséges.
Ha a számlázás HUF-tól eltérő devizanemben (EUR) történik, a Szállító a számlákon köteles forintban is feltüntetni az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény 80.§ és 172 .§ -a alapján meghatározott fizetendő adó összegét.

Előlegre vonatkozó speciális rendelkezések:
Szállító az előleg összegéről előlegbekérőt állít ki, mely alapján Vevő köteles átutalni az előleg összegét a Szállító megadott bankszámlájára.

5.13 EUR-ban vagy USD-ben történő fizetés esetén a küldő bank költségeit a Vevő, a tranzakcióban részt vevő bármely egyéb bank (levelező és kedvezményezett) által felszámított költségeket a Szállító viseli.

6., Tulajdonjog
6.1. Az Áruk tulajdonjoga a szerződéses ellenértékük Szállító részére és Szállító történt maradéktalan megfizetésével száll át Vevőre. Az Áruk tulajdonjogának Vevőre történő átszállásáig az Áruk zálogba adása, beépítés nélküli tovább értékesítése, feldolgozása, beépítése tilos, minden e tilalom megszegéséből eredő kárért Vevőt terheli a felelősség.
6.2. Vevő köteles az Árukhoz a tulajdonjog átszállásáig saját, vagy harmadik fél telephelyén Szállító számára szabad hozzáférést biztosítani.
Felek megállapodása alapján amennyiben a Szerződés bármely okból úgy szűnik meg, hogy az Áruk ellenértékét a Vevő nem fizette meg a Szállítónak, abban az esetben a Vevő köteles az Árukat haladéktalanul a Szállító birtokába adni. Erre az esetre a Vevő a Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul felhatalmazza a Szállítót arra, hogy a Vevő által ki nem fizetett és a Szállító tulajdonát képező Árukat a Szerződés megszűnésekor a Szállító jogos önhatalommal birtokba vegye, a hátralékos vételár, költségek, díjak és járulékai, kamatok, kötbér, kártérítés fedezetéül visszatartsa. Vevő kinyilatkozza, hogy a Szállító ezen szerződésszerű és jogos eljárását tudomásul veszi, azzal szemben kifogást nem emel, erre vonatkozó jogáról kifejezetten lemond. Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban megjelölt esetben az Áruk őrzésével, tárolásával felmerült valamennyi költség és kárveszély a Vevőt terheli, melyet köteles a Szállító részére megtéríteni.
A Szállító mindaddig, amíg az Áruk ellenértéke és járulékai, illetve a Szerződésből és/vagy annak megszűnéséből eredő valamennyi követelése hiánytalanul megfizetésre nem kerül, megakadályozhatja a Áruk elszállítását, elvitelét.
6.3 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szállító jogosult az Áruk Vevő költségére, és Szállító telephelyére történő visszaszállítására.

7., Szavatosság
7.1. A leszállított termékekre a Szállító 12 hónap kellékszavatosságot vállal.
A Szállító szavatossági felelősségére egyebekben a Ptk.-ban foglaltak az irányadóak.
7.2. A szavatosság feltétele a Szállító által átadott, vagy az adott (Megrendelés visszaigazolás – Konszignációbanon megnevezett) termék gyártójának honlapján elérhető Kezelési és felhasználási útmutató-ban foglaltak betartása, tovább az Áruk szakszerű felhasználása, beépítése.
7.3. Szállító mentesül a szavatossággal járó kötelezettségei alól, amennyiben az Áruk élettartamát a rendeltetésszerű átlagos használattal együtt nem járó külső hatások hátrányosan és jelentős mértékben befolyásolják. Ilyen különösen, de nem kizárólag az olyan környezeti hatások, mint az Árukra nézve káros vegyi anyagok, ammónia, metán, füstgázok, só nagy koncentrációjú jelenléte, savak, lúgok, olajak vagy ezek gőzeinek kapcsolata a termékekkel, koptató hatású anyagokkal történő érintkezés, a normálistól eltérő hőmérséklet vagy páratartalom. stb. A termékek felhasználására vonatkozó előírásokat a termékek gyártójának honlapján elérhető Kezelési és Felhasználási Útmutató tartalmazza.
7.4. Szállító mentesül a szavatossággal járó kötelezettségei alól, amennyiben a terméket nem, vagy nem teljes mértékben a rendeltetésének megfelelő célra használták, vagy azon előzetes egyeztetés és az írásos szállítói hozzájárulása nélkül módosítottak.
A Szállító mentesül a szavatossági kötelezettségei alól különösen az alábbi esetekben:
– Szakszerűtlen kezelés, beszerelés, telepítés okozta károk;
– Az Árun fizikai-, látható sérülés van (törés, nem gyári hibából eredő égés vagy olvadás, beázás);
– Nem rendeltetésszerű használat. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül az Áru gyártójának Kezelési és Felhasználási Útmutatójában foglaltaktól eltérő használat, az Áru specifikációjában megadott paramétereket meghaladó mechanikai és elektromos terhelés illetve egyéb nem a célnak való felhasználás;
– Helytelen tárolás, elemi kár okozta meghibásodás;
– Amennyiben az Árun a Szállítón, vagy az általa kijelölt harmadik személyen kívül mással javítást, vagy módosítást végeznek.

7.5. Vevő tudomásul veszi, hogy a bevonatolt lemeztekercsből gyártott, élhajlított vagy hengerelt termékek színének egyöntetű halványulása, fakulása természetes folyamat, nem tartozik a szavatosságkörébe. Az egyoldali színbevonatos termékek hátoldalán lévő védőlakk színe tekercsenként jelentősen eltérő lehet, Szállító az árnyalatok eltérése esetén nem tehető felelőssé. A hátoldali bevonat (védőlakk) nem felel meg a kültéri felhasználás feltételeinek, az csupán zárt/fedett építményben UV sugárzástól, állandó csapadéktól védve alkalmazható. A színoldali bevonatok esetén azonos termékeknél az eltérő gyártásiból (sarzsból) származó alapanyagok miatt árnyalatnyi különbség lehet, mely nem számít hibának, kivéve ha a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció kimondottan másként rendelkezik. A bevonatokon jelentkező apró, néhány milliméter hosszúságú karcok szintén nem tartoznak a szavatosság körébe, azok javításához Szállító kérésre javítófestéket biztosít. A horganyzott, szerves bevonat nélküli termékek (pl., szelemenek, élhajlított elemek) felületi oxidációja (fehérrozsdásodás) nem számít hibának. Vevő kérésére egyedi színnel utólag ellátott termékre (festett, porszórt lemeztermék bevonatára) nem terjed ki a szavatosság jótállás.
A jelen pontban foglalt esetekre a Felek a Szállító szavatossági-, kártérítési- és bármilyen más jogcímen keletkezhető felelősségét kifejezetten kizárják.

8., Reklamáció, kárfelelősség
8.1. Szállító a Vevő által átadott adatszolgáltatás figyelembevételével tesz javaslatot Vevőnek az általa gyártott Áruk beszerzésére. Ezen Áruk egyes tulajdonságaikban (például lemezvastagság, szín, árnyalat, csomagolási egység, elemhossz, levélméret) eltérhetnek a Vevő ajánlatkérésében szereplőtől. Vevő köteles a Szállító által kínált termékek megfelelőségének ellenőrzésére, a Szállító által kiadott dokumentumok (különösen, de nem kizárólag a Megrendelés-Visszaigazolások) átvizsgálására és értelmezésére. A Szállító a Vevőt ennek elmulasztásából ért veszteségért, káráért semmilyen felelősséggel nem tartozik, ebben a körben a Szállító felelősségét kizárják.
8.2. Vevő, illetve az általa megjelölt Átvevő az Áruk átvételekor, a rakodás megkezdése előtt köteles azokat átvizsgálni, az esetlegesen észlelt, a Szállító felelősségi körébe eső, nem csak jótállási szavatossági, hanem pl. szállítási, egyéb sérüléssel kapcsolatos, vagy szín árnyalatbeli, méretbeli, mennyiségi hibákat 24 órán belül írásban (e-mailben) jelezni Szállítónak. Ennek elmulasztása esetén a Felek a Szállító szavatossági-, kártérítési- és bármilyen más jogcímen keletkezhető felelősségét kifejezetten kizárják.
8.3. A rakodás megkezdése előtt feltárt esetleges hibákat, sérüléseket Vevő köteles olyan fényképekkel dokumentálni, melyeken látható a szállítójármű platóján a rakodás megkezdése előtti állapotban az Áru. A feltárt hibákat a Szállítmányozó fuvarokmányán (CMR) írásban jelezni szükséges. A rakodás előtt, alatt és után készült képeket Vevő 24 órán belül köteles megküldeni a Szállítónak.
8.4. Vevő a bejelentett hibákkal kapcsolatos ügyintézés céljából Szállítónak, Szállítmányozónak, vagy harmadik félnek (például biztosítótársaságoknak, kár- vagy építésügy szakértőknek) a termékekhez szabad hozzáférést biztosít.
8.5. Szállító a bejelentett hibák kivizsgálását a bejelentéstől számított 30 napon belül elvégzi, a hibák megszűntetéséről rendelkezik, javítást, vagy cserét eszközöl, vagy kártérítési ajánlatot (árleszállítás) tesz. Vevő a szakszerű javítást (mely a hibák teljes kijavítását eredményezi) vagy a cserét köteles elfogadni, az árleszállításról a felek külön megállapodást kötnek. Amennyiben felek között nem születik megegyezés, az árleszállítás mértékéről szakértői vélemény dönt. Az árleszállítást követően a Vevő által bejelentett ugyanazon hibákkal kapcsolatosan ugyanazon okból eredő igényérvényesítési jogáról a vevő kifejezetten lemond Szállítóval szemben. Ez nem érinti a Vevőt más okból eredő más hibákkal kapcsolatban megillető szavatossági jogokat.
8.6. A reklamációs folyamatnak nincsen hatása Vevő kötelezettségére a vételár kifizetésével kapcsolatban, Vevő semmilyen jogcímen nem tagadhatja meg a teljes vételár kifizetését a hibák kijavításáig.
8.7. EXW átvétel esetén a Vevő kárfelelőssége és a kárveszély viselése az általa biztosított szállítójármű platójára történő felrakodás befejezésekor, a lerögzítés megkezdése előtt kezdődik, és magába foglalja az Áru biztonságos rögzítését a járművön, valamint minden, a szállítás és minden egyéb manipuláció, mozgatás, rakodás, beépítés során keletkezett kárt. Szállító kárfelelőssége az Áruk szállítójármű platójára vagy csomagterébe történő felrakodás végéig tart, nem beleértve az áruk platón vagy raktérben történő lerögzítését.
8.8. DAP átvétel esetén a Vevő kárfelelőssége és a kárveszély viselése a Szállítmányozó jármű rakodóterében, az Áruk lerögzítésének oldásakor kezdődik, és magában foglalja ettől kezdve a járművön, valamint a lerakodás, és minden további egyéb manipuláció, mozgatás, beépítés során keletkezett károkat.
8.9. Hibás vagy sérült Áru beépítése vagy felhasználása tilos, Szállító mentesül minden, a hibás és beépített vagy felhasznált termék (Áru) beépítésével vagy felhasználásával keletkező vagy összefüggő kárral kapcsolatos felelősség alól. Különösen, de nem kizárólag a beépített hibás termék bontásával és újbóli beépítésével kapcsolatos költségek, elmaradt haszon, az így létrehozott termék vagy építmény értékcsökkenése, stb. A jelen pontban foglaltak vevői megszegése esetén a Felek a Szállító szavatossági-, kártérítési- és bármilyen más jogcímen keletkezhető felelősségét kifejezetten kizárják.

9., Szerződés felmondása, elállás
9.1. Vevő a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáción szereplő szállítási hetet megelőző hét első munkanapjáig jogosult a Szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal indoklás nélkül elállni, illetve a gyártás megkezdését követően a Szerződést felmondani. Ez esetben Vevő az elállás, illetve a felmondás közlésével egyidejűleg a Szállító számára az Áruk szerződéses nettó ellenértékének 75%-át a teljesítés megkezdését követő felmondás esetén pedig a felmondásig a teljes ellenértékből meg nem fizetett ellenérték összegével azonos bánatpénzt köteles megfizetni. A Bánatpénz Szállító anyagbeszerzéssel, ügyintézéssel, esetleges gyártási kapacitás kiesésével, elmaradt hasznával kapcsolatos költségek fedezésére szolgáló kárátalány.
9.2. Vevő a Szállító 30 napot meghaladó késedelme esetén jogosult a le nem szállított termékek tekintetében a szerződéstől elállni, illetve a gyártás megkezdését követően a Szerződést felmondani. Ebben az esetben a Szállító 9.1. pontban megjelölt jogkövetkezmények nem alkalmazhatók a Vevővel szemben.
9.3. Szállító jogosult Vevő 30 napot meghaladó fizetési késedelme, vagy fizetésképtelenné válása esetén a szerződés további egyoldalú nyilatkozattal elállni, illetve a gyártás megkezdését követően a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben Szállítót a 9.1. pontban megjelölt mértékű meghiúsulási kötbér illeti meg.
9.4. Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállítható, a Szállító jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül elállni vagy amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyre, a Szállító jogosult a Szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani
a) Vevő a Szerződésben és/vagy jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit ismételten vagy a Szállító megítélése szerint súlyosan megszegi,
b) a Vevőnek bármely Orha Művek Zrt-hez kapcsoló cég-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, Orha Művek Zrt-hez kapcsoló cég-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy az Orha Művek Zrt-hez kapcsoló cég-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a 10 000 EUR összeget,
c) Vevő fizetésképtelen, vagy vele szemben csőd-, felszámolási-, végrehajtási- eljárás kezdeményezésére került sor;
d) Vevő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Szállító jó hírét, üzleti tisztességét,
e) Vevő megsérti a Szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét.
9.5. Az elállást, illetve a felmondást tartalmazó iratot tértivevényes postai küldeményként feladott papíralapú levél útján, vagy személyesen, vagy futárral kell a másik Félnek kézbesíteni.
Elállás, illetve felmondás esetén a Szállító fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.

10. Szerződés módosítása, kiegészítése
Az írásban megkötött Szerződés csak írásban, papír alapon módosítható, egészíthető ki.
Felek a szóbeli, ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás-, kiegészítés lehetőségét kizárják.
Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a nevében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
A Szerződés bármely módosítása vagy kiegészítése kizárólag írásban, a Felek aláírásával a Szerződésben és jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint tehető meg.

11. Átruházhatóság
A Szállító jogosult a Szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a Szerződésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket Vevő előzetes értesítése mellett harmadik személy részére, különösen az Orha Művek Zrt-hez kapcsolódó cég-csoport tagjára átruházni. Vevő az átruházáshoz a Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

12. Érvénytelenség
Amennyiben a Szerződés vagy jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a Szerződés, ÁSZF érvényességét nem érinti, kivéve, ha az érvénytelenné vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.
Ilyen esetekben az adott pontot vagy rendelkezést a lehető leghamarabb, az Felek eredeti ügyleti szándékához lehető legjobban hasonlító gazdasági hatást kiváltó ponttal szükséges pótolni.

13. Teljes megállapodás
A Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen ÁSZF és az annak alapján létrejött Szerződés testesíti meg. A Szerződés megkötésével kapcsolatos minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, ajánlat, szándéknyilatkozat, ígéret, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti, jelen ÁSZF és a Szerződés lép a helyébe.
Az üzleti szokások (Ptk. 6:63. § (5)) a Felek jogviszonyára csak annyiban irányadóak, amennyiben a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak módosítását nem eredményezik.

14. Irányadó jog és eljáró bíróság
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.
Jelen ÁSZF és a Szerződés a magyar jogszabályok alapján készült és a Szerződésre kizárólag a magyar jog az irányadó, a kollíziós szabályok és nemzetközi egyezmények kizárásával (különösen tekintettel az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló Egyezményére).
Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek a Szállító székhelye szerinti rendes Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15. Felelősség korlátozása
A Szállítónak felróható hibás vagy késedelmes teljesítés, meghiúsulás (lehetetlenülés) esetén a Szállító a Vevő vagyonában bekövetkezett közvetlen károkért vállal felelősséget és nem köteles megtéríteni a Megrendelő közvetett, következményi kárait, így különösen az elmaradt hasznot vagy bevételt, az üzleti forgalom visszaesése miatt keletkezett kárt, valamint a Vevő üzleti partnereinél bekövetkezett károkat. A Szállítónak a szerződés felróható megszegéséből eredően a Megrendelőnél bekövetkező esetleges károkért való felelőssége a szerződés megszegésével érintett termékmennyiség ténylegesen megfizetett ellenértékéhez, mint felső határhoz igazodik, azt nem haladhatja meg.
A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító eseteket kivéve a Szállító kártérítési és sérelemdíjért fennálló felelőssége bármely szerződésszegés esetén a Szállító részére ténylegesen megfizetett díjak erejéig, ennek hiányában legfeljebb 1.000.000,-Ft. összegben korlátozott.
Ez a korlátozás vonatkozik azokra az esetekre is, ha a Felek szerződése érvénytelennek bizonyulna, vagy a Felek már nem hatályos szerződés alapján teljesítenének egymásnak szolgáltatásokat.

16. Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató
Felek rögzítik, hogy a Vevő által kapcsolattartásra megadott e-mail cím és telefonszám – függetlenül attól, hogy természetes személy nevét tartalmazza, vagy természetes személy az előfizető – a Vevő hivatalos, üzleti kapcsolattartására szolgál. Felek szavatolják egymás felé, hogy működésük során megfelelnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) rendelkezéseinek. A Jelen ÁSZF hatálya alatt megkötött szerződés teljesítése során személyes adatok kezelésére kerülhet sor, különös tekintettel arra, hogy a kapcsolattartói adatokat érintően Felek adatkezelőnek minősülnek. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a nevezett személyes adatok továbbításához megfelelő jogalappal rendelkeznek és nevezett személyes adatok továbbításáról az érintetteket az adattovábbítást megelőzően a GDPR által előírt követelményeknek megfelelően tájékoztatták. Szállító jelen szerződéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeit, valamint az érintett jogait a jelen ÁSZF mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 6. cikk (1)b) pontja, melynek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Vevő megerősíti, hogy a kapcsolattartásra megadott email címre küldött tájékoztató anyagok, valamint a megadott telefonszámra küldött üzenetek a Vevő és a Szállító közötti szerződéssel összefüggő hivatalos üzleti kommunikáció részét képezik.

17. Titoktartás
A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.
Jelen rendelkezés nem vonatkozik az Orha Művek Zrt-hez kapcsolódó cég-csoport tagjai részére történő információ átadásra. Az Orha Művek Zrt-hez kapcsolódó cég-csoport tagok titoktartási kötelezettségének teljesítését a Szállító szavatolja.
Jelen rendelkezés nem vonatkozik továbbá a Szállító részére szerződés alapján pénzügyi-számviteli, jogi, HR, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi, valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés Szállító által történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, Szállító által harmadik fél részére adandó információkra.

18. Vis maior
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit.
Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. Ilyenek például, de nem kizárólag: természeti csapások, háborúk, zavargások, sztrájk, közúti, vasúti, tengeri közlekedési hálózatok összeomlása, egyes alapanyagok kitermelési, előállítási hálózatának összeomlása, az energiaszolgáltatás szünetelése, természeti katasztrófák, általános üzemanyaghiány, világjárványok, fertőző betegségek stb.
A szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra egyébként nem jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

19. Referencia
A Szerződésre, illetve a Vevővel kapcsolatos együttműködésre a Szállító jogosult referenciaként hivatkozni. Szállító jogosult a létesítményről, az általa szállított Árukról kép és hangfelvételt rögzíteni, a keletkezett felvételeket marketing célokra felhasználni.

20. Vegyes rendelkezések
20.1. Szállítót a Szerződés alapján megillető bármely jog vagy jogorvoslat nem gyakorlása vagy nem érvényesítése, illetve az ilyen jog vagy jogorvoslat gyakorlásának vagy érvényesítésének a késedelme, nem értelmezhető ezen jogról vagy jogorvoslatról való lemondásnak, és nem érinti a Szerződés érvényességét sem. Szállítónak egy adott szerződésszegéssel vagy nemteljesítéssel kapcsolatos jogról való lemondása nem tekinthető semmilyen korábbi, vagy ezt követő szerződésszegéssel vagy nemteljesítéssel kapcsolatos jogról történő lemondásnak. Joglemondás csak kifejezetten és írásban érvényes.
20.2. A Felek kijelentik, hogy a Szerződésüket kellő megfontolást követően, az esetleges tévedés kockázatát is vállalva kötötték meg és erre tekintettel jognyilatkozatukat tévedés jogcímén nem jogosultak megtámadni.
20.3. A Felek kizárják a Szerződés feltűnő értékaránytalanságra alapított megtámadásának jogát, a Ptk. 6:98. § (2) bekezdése alapján.
20.4. A teljesítésre adott halasztás vagy a teljesítésre irányuló papír alapú, postai úton tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.
20.5. Felek megállapodnak abban, hogy — a Ptk. 6:4.§-ában foglaltakra is figyelemmel – tartozás elismerésnek minősül, amennyiben a Vevő a részére küldött fizetési felszólítás átvételét követő 8(nyolc) napon belül a tartozást papír alapú, postai úton tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött írásbeli vitatásában nem vitatja.
20.6. A Felek — a jogszabályok által lehetővé tett körben — kifejezetten lemondanak arról, hogy a másik Fél vezető tisztségviselőjével szemben a Szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsenek. A másik Fél vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.

20.7. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés fennállása alatt haladéktalanul tájékoztatják egymást minden olyan tényezőről körülményről, mely a Szerződés teljesítésére hatással lehet. Ilyenek például különösen, de nem kizárólag: bármely fél ellen indított felszámolási, bírósági vagy végrehajtási eljárás, bármely fél önmagával szemben indított végelszámolási eljárása, csődeljárás, stb.
20.8. Felek haladéktalanul bejelentik egymásnak, amennyiben a szerződés fennállása alatt lényeges adatuk, például székhelyük, cégnevük, számlavezető bankjuk vagy számlaszámuk megváltozik. Az ennek elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél viseli.
20.9. Vevő elismeri, hogy a Megrendelés Visszaigazoláson – Konszgnációban szereplő termékek Áruk gyártói Kezelési és Felhasználási Útmutatóit megismerte.
20.10. Felek kijelentik, hogy jelen ÁSZF és Szerződés rendelkezéseit teljes terjedelmében megértették, az a jognyilatkozataikkal, ügyleti akaratukkal, szándékukkal teljes mértékben megegyezik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Felek kijelentik és a Szerződés aláírásával is elismerik, hogy a Szerződést a vonatkozó adó-jogszabályok ismeretében és az azokból eredő kötelezettségük tudatában kötötték meg.
20.11. Felek kijelentik, hogy minden, a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt megismertek, tisztáztak, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg. Felek kijelentik és szavatolják, hogy nyilatkozataik minden tekintetben igazak, pontosak, teljesek és nem félrevezetőek, a másik rendelkezésére bocsátották a Szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentumot és információt.
20.12. Felek jelen ÁSZF-et és a Szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, minden kényszertől és befolyástól mentesen, szabad akaratukból, jóváhagyólag írták alá.
Vevő jelen ÁSZF aláírásával annak egy eredeti példányának átvételét is elismeri.

21., Fogalommeghatározások
Vevő: Olyan magánszemély vagy szervezet, aki a jelen ÁSZF és a hozzá kapcsolódó Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció aláírásával az így létrejött Szerződésben foglaltak teljesítésére (különös tekintettel az áruk átvételére és a szerződésben meghatározott vételár kiegyenlítésére) kötelezettséget vállal.
Átvevő: Olyan természetes személy vagy személyek, akit vagy akiket a Vevő a termékek átvételével, az átvétel igazolásával kapcsolatos eljárásra írásban vagy szóban meghatalmaz és a Szállító felé Átvevőként írásban közöl a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció megküldésével egy időben.
Szállító: Orha Művek Zrt. és a cégcsoporthoz tartozó cégek.
Áru/Áruk: Olyan jószágok dolog, melyeket a Szállító a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignációban tételesen felsorol, és melyek szállítására a Szállító e a Szerződésben és jelen ÁSZF rendelkezései szerint keretein belül kötelezettséget vállal.
Árajánlat/Ajánlat: Vevő adatszolgáltatása (ajánlatkérése) alapján Szállító által összeállított Szállítói javaslatban szereplő termékek vételárát meghatározó tájékoztató dokumentum.
Szállítmányozó: A Vevő vagy a Szállító megbízásából az Áruk leszállításában közreműködő partner, aki a kezelésében lévő árukért saját felelősséggel tartozik. Szállítmányozó nem feltétlenül magyarországi bejegyzésű jogi személy vagy magyar állampolgárságú természetes személy. A Szállítmányozóval való kommunikációra Felek kötelezettséget vállalnak.
Egységár: A szerződésben rögzített fuvarparitással számolt, a termék meghatározott mennyiségi egységére vetített nettó ár. Az egységár számításakor, kivéve, ha a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáció kimondottan másként rendelkezik, Szállító a gyártás és kiszállítás szempontjából legkedvezőbb feltételeket vette figyelembe. Amennyiben Vevő a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignáción szereplő csomagolástól, gyártási, szállítási ütemezéstől el kíván térni, vagy mennyiségi változtatást szeretne kérni, Szállító jogosult az egységárak felülvizsgálatára.
Szállítási feltételek/Fuvarparitás: Az Áruk leszállításának vagy átvételének feltételei, melyekben a Felek minden egyes áru esetén egyedileg megállapodnak.
EXW, azaz az Áruk telephelyi átvétele esetén Szállító feladata a termék szállítható állapotban történő rendelkezése bocsátása (csomagolás, kötegelés) és Vevő által biztosított szállítójárműre történő felrakodása. A szállítójármű állapotának, kialakításának, felszereltségének meg kell felelnie a termékek biztonságos rögzítésére és szállítására, ellenkező esetben a Szállító a termék felrakodását megtagadhatja, a Vevő saját felelősségére sem végzi el a rakodást. EXW áruátvétel esetén a felrakodás 07:00 és 14:00 között történhet.
DAP, azaz helyszíni kiszállítás, e szerződés szerint vámok megfizetése nélkül. Szállító kötelezettséget vállal a termékek leszállítására a kapcsolódó szállítási díjak és útdíjak megfizetésével (de az esetleges behajtási engedélyek költsége nélkül) a Vevő által megadott címre, szilárd burkolatú úton. Vevő köteles a lerakodás biztonságos lefolytatásához szükséges körülményke és eszközök biztosítására, a lerakodás lefolytatására, és az ezzel kapcsoslatos költségek és kárfelelősség viselésére. Áruk átvétele és átvizsgálása a lerakodást megelőzően történik. Szállító Szállítmányozó partner megbízására jogosult. Export esetén az export ügyintézés Szállító, az import ügyintézés és vámfizetés Vevő kötelezettsége.
Szállítási határidő: A termékek szállítási feltételek szerinti átadásának időpontja, a naptári hét számával jelölve. Szállító a hét bármely munkanapján 07:00 és 17:00 között jogosult teljesíteni. Vevő kötelezhető a termékek átvételére, DAP szállítás esetén a helyszínre érkezést követő 2 órán belül történő átvizsgálására és lerakodására. Késedelmes átvétel esetén a Szállító állásidő felszámítására jogosult, mértéke 200 EUR megkezdett óránként és járművenként.
Toleranciák: Az egyes Árukra vonatkozó toleranciákat az áruk Teljesítmény-nyilatkozata tartalmazza az azokban deklarált tulajdonságokra vonatkozóan, a vonatkozó szabványok felsorolásával. Amennyiben a termékek egyes dimenziói és a Megrendelés Visszaigazolás – Konszignációban, profilrajzokban feltűntetett méretek, tulajdonságok és mennyiségek között e toleranciákon belüli eltérés tapasztalható, Vevő az eltérésekkel kapcsolatban kártérítésre nem jogosult.
Szállítói javaslat: Vevő adatszolgáltatása alapján Szállító által összeállított olyan műszaki tartalom, melyre, vagy melynek elemeire Szállító az Ajánlatát adja. A Szállítói javaslat az adatszolgáltatás Szállítótól elvárható alapossággal történő átvizsgálásával, és egyéb körülmények figyelembevételével készült. Ilyen egyéb körülmények például, de nem kizárólag: az elvárt szállítási, gyártási határidőig elérhető alapanyagok, gyárthatósági korlátok, normál közúti szállításra vonatkozó előírások, a termékek rendeltetésszerű használatának minimális követelményei.
Az Áruk átvétele: Az Áruk átvételére Vevő vagy a nevében eljáró személy jogosult. Az átvétel módja az áruk csomagolása és látható felületének szemrevételezése után az Áruhoz csatolt Szállítólevél aláírásával és, amennyiben rendelkezésre áll, a Vevő bélyegzőnyomatával történik. Az aláírt Szállítólevél a teljesítés tényének elismerését jelenti, egyéb dokumentum (például Teljesítés igazolás) beszerzése a Szállítótól nem kérhető.
CMCA: Credit Management and Collection Agency, hitelfedezeti biztosító és követeléskezelő társaság. Az ÁSZF kibocsátásakor ez az Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Magyarországi Fióktelepe, de Szállító fenntartja magának a jogot, hogy Vevő előzetes tájékoztatása nélkül további társaságot vonjon be a hitel biztosításába, vagy a követeléskezelésbe.
Hitelkeret: A Szállító által saját döntés, vagy a CMCA partner döntésének figyelembevételével minden, a Szállító és Vevő között létrejött ügylet számára egy időben elérhető kereskedelmi hitel mértéke, mely mértékig Szállító halasztott fizetést biztosíthat. Összege a Szállító összes, egy időben érvényben lévő megrendelésére és ajánlatára együttesen értendő. Amennyiben Szállító által a Vevőnek kiállított számlák értéke bármikor eléri a hitelkeret értékét, Szállító jogosult a további szállításokra előleget bekérni, az előleg beérkezéséig a szerződéses kötelezettségei alól mentesül.

Tekintse meg referenciamunkáinkat

Gyártócsarnok acélszerkezet gyártása Móron (2017)

Megrendelő: SHS Kft. Cím: Mór Ügyvezető: Halenár István (+36 22 332 53) - hívja és kérdezze rólunk Kapcsolódó szolgáltatások: Acélszerkezet gyártás További információk és képek a projektről

Szolnok, Autószalon (2014)

Megrendelő: Qualitat Kft. Cím: Magyarország, Szolnok Kontaktszemély: Bánfi Krisztián (+36 20 316 97 16) - hívja és kérdezze rólunk További információk és képek a projektről